Robot FrameworkUncategorized

วิธีใช้ Execute Java Script ใน Robot Framework

ใน Robot Framework คุณสามารถใช้คำสั่ง “Execute JavaScript” ในการรัน JavaScript ได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีในการทำงานกับ elements บนหน้าเว็บหรือรันสคริปต์ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกับการทดสอบ UI ด้วย Robot Framework และ SeleniumLibrary

เรามาดูวิธีทำกัน

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง Robot Framework และ SeleniumLibrary

สั่งติดตั้งผ่าน pip ดังนี้:

shellCopy codepip install robotframework
pip install robotframework-seleniumlibrary

ขั้นตอนที่ 2: สร้างไฟล์ .robot สำหรับทดสอบ

เราสามารถสร้างไฟล์ .robot ได้ด้วยการสร้างไฟล์ text ปกติ แล้วเปลี่ยนนามสกุลเป็น .robot เช่น test.robot

ขั้นตอนที่ 3: การเขียนคำสั่ง Execute JavaScript

ในไฟล์ test.robot เราจะเขียนดังนี้:

robotCopy code*** Settings ***
Library      SeleniumLibrary

*** Variables ***
${URL}      https://www.example.com
${BROWSER}    Chrome

*** Test Cases ***
Execute JavaScript Test Case
  Open Browser  ${URL}  ${BROWSER}
  Execute JavaScript  window.alert('Hello, Robot Framework!')
  Close Browser

ในตัวอย่างนี้ เราเปิดเบราว์เฉพาะที่ URL ที่กำหนด และเรียกคำสั่ง JavaScript window.alert('Hello, Robot Framework!') ผ่านคำสั่ง Execute JavaScript จากนั้นเราปิดเบราว์เฉพาะ

ขั้นตอนที่ 4: การรัน Robot Framework

คุณสามารถรันไฟล์ .robot ที่คุณสร้างขึ้นได้ด้วยคำสั่ง:

shellCopy coderobot test.robot

หลังจากนั้น Chrome Browser จะถูกเปิดขึ้น และแสดงข้อความ alert ที่เราตั้งใน JavaScript และทำการปิด Chrome Browser

ขั้นตอนที่ 5: การส่งค่าผ่านคำสั่ง Execute JavaScript

คุณยังสามารถส่งค่าไปยัง JavaScript ผ่านคำสั่ง Execute JavaScript ได้ด้วย โดยเราสามารถใช้ arguments ใน JavaScript เพื่อรับค่าที่ส่งมา ดังนี้:

robotCopy code*** Test Cases ***
Execute JavaScript with Arguments
  Open Browser  ${URL}  ${BROWSER}
  ${message}=  Set Variable  Hello, Robot Framework!
  Execute JavaScript  window.alert(arguments[0])  ${message}
  Close Browser

ในตัวอย่างนี้ เราสร้างตัวแปร ${message} และกำหนดค่าให้เป็น ‘Hello, Robot Framework!’ แล้วเราส่ง ${message} นี้ผ่านคำสั่ง Execute JavaScript ภายใน JavaScript เราสามารถใช้ arguments[0] เพื่อรับค่าที่ส่งมา

ขั้นตอนที่ 6: การรับค่ากลับจากคำสั่ง Execute JavaScript

คุณสามารถรับค่าที่คืนมาจาก JavaScript ผ่านคำสั่ง Execute JavaScript ดังนี้:

robotCopy code*** Test Cases ***
Get Return Value from JavaScript
  Open Browser  ${URL}  ${BROWSER}
  ${title}=  Execute JavaScript  return document.title;
  Log  ${title}
  Close Browser

ในตัวอย่างนี้ เราใช้คำสั่ง return document.title; ใน JavaScript เพื่อรับค่าชื่อของหน้าเว็บปัจจุบัน และเราใช้คำสั่ง Log ของ Robot Framework เพื่อแสดงชื่อหน้าเว็บที่ได้รับ

ในการทำงานกับ JavaScript ใน Robot Framework คุณควรมีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript และการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ เพราะคุณจะต้องเข้าใจว่า JavaScript ที่คุณเขียนจะทำงานอย่างไรบนหน้าเว็บ

Patter S

You may also like

Robot Framework

วิธีใช้ Screenshots ใน Robot Framework

การใช้งานฟีเจอร์ Screenshots ใน Robot Framework เป็นวิธีที่ดีในการสร้างเอกสารและรายงานทดสอบ มันช่วยให้เราเห็นถึงสถานะของ UI ในขณะที่การทดสอบกำลังดำเนินการ หรือในระหว่างการตรวจสอบข้อผิดพลาด มาดูวิธีการใช้งานฟีเจอร์นี้กัน ขั้นตอนที่ 1: ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Robot Framework

Keywords ใน Robot Framework คืออะไร

Keyword ใน Robot Framework เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทดสอบ เพราะว่า Keyword จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งแยกการทำงานของ Test Case เป็นส่วนๆ ย่อยๆ และสามารถใช้ ...
Robot Framework

Variables ใน Robot Framework คืออะไร

Robot Framework มีการจัดการตัวแปรที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถประกาศและใช้ตัวแปรได้ในทุกส่วนของ Test Case หรือ Keyword ต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้: ในตัวอย่างนี้ ตัวแปร ${test_variable} ...